بخش اورژانس

 

نام و نام خانوادگي رئيس بخش:آقاي دكتر سید حامد خواجه باشی

 

تحصيلات: هیات علمی گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

 

پست الكترونيك:  

dr.h.khajebashi@med.mui.ac.ir
 

 

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: خانم زهرا غلامی

 

تحصيلات: كارشناس پرستاري

 

تلفن محل كار :۴۴۵۵۰۵۱-۹ (۲۳۰)

 

 

اطلاعات بخش

 

تعداد اتاق ها: ۳ اتاق ۶ وارد

 

تعداد تخت فعال: ۲۷تخت

 

ميانگين اشغال تخت: (درصد۱۰۰%)