معاون آموزشي

 

نام و نام خانوادگي: دکتر محمد علی پورمیرزایی

 

سمت: معاون آموزشی

 

تحصيلات: متخصص اصفال

 

تلفن محل كار : ۳۴۴۵۵۰۵۱

 

پست الكترونيك: