معاون درمان

 

نام و نام خانوادگي: آقاي دکتر حامد خواجه باشی

سمت: معاون درمان

 

تحصيلات: متخصص طب اورژانس

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۳۰۲)

 

پست الكترونيك: