نحوه اعلام شكايات

۱- شاكي مي تواند با مراجعه به واحد رسيدگي به شكايات و تكميل فرم ثبت شكايات در ساعات اداري ومراجعه  به سوپروايزر مركز در ساعات غير اداري شكايت خود را ثبت نماييد.

۲- از طريق شماره تلفن ۴۴۷۹۰۱۱ با مسئول رسيدگي به شكايات در ساعات اداري و شماره تلفن۴۴۵۹۰۹ داخلي ۳۰۰ در ساعات غير اداري تماس گيرد .

۳-  متن شكايت خود را از طريق پيامك به شماره ۰۹۱۳۰۷۵۸۲۰۳ ارسال نمايد .

۴- از طريق پست الكترو نيكي  amin@mui.ac.ir شكايت خود را با موضوع شكايت ارسال نمايد .

۵-از طريق مراجعه به وب سايت مركز به آدرسwww.amin.mui.ac.ir ،پنل رسيدگي به شكايات قسمت شكايت به صورت الكترونيكي ،نسبت به ارسال متن شكايت خود اقدام فرماييد