آگهی - سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

متقاضیان محترم می توانند از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ به منظور دریافت شرایط استعلام به واحد امور قراردادهای این مرکز مراجعه نمایند .