آگهی- فروش منبع آب هوایی

متقاضیان محترم می توانند از روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ به منظور دریافت شرایط مزایده به واحد امور قرارداد ها ی این مرکز مراجعه نمایند.