ابلاغ آقای حسن اثنی عشری به عنوان سرپرست امور مالی

طی حکمی از سوی دکتر یوسفی( معاون محترم توسعه مدیری و منابع )جناب آقای حسن اثنی عشری به عنوان سرپرست امور مالی تعیین گردید.

فایل پیوست: