ابلاغ آقای علیرضا دهقانی به عنوان مسئول واحد روابط عمومی و رابط رفاهی

طی حکمی از سوی ریاست مرکز آقای علیرضا دهقانی به عنوان مسئول واحد روابط عمومی و رابط امور رفاهی مرکز تعیین گردید.

فایل پیوست: