اعتباربخشی مرکز

طی این  اعتباربخشی کارشناساین محترم از حیطه های مختلف بهداشتی، درمانی ونماینده محترم سازمان های بیمه گر با حضور در در واحد ها و بخش های مختلف مرکز نسبت به ارزیابی سنجه های مربوطه و ارائه امتیازهای عملکردی در این خصوص اقدام نمودند . ارزیاب ارشد این دوره سرکار خانم ترک زاده با حضور میدانی در قسمت های گوناگون تاسیساتی و پشتیبانی از نزدیک با شرایط و وضعیت زیر ساختی مرکز آشنا شد.