افتخار آفرینی دیگر از پرسنل این مرکز

اقدام به نوشتن کتاب با مضمون کارکرد طب ایرانی در درمان بیماری ها  با راهنمایی اساتید گرامی همچون جناب آقای دکتر بهمن نیکپور دانشیار محترم دانشگاه تهران و نماینده ایران در سازمان جهانی بهداشت و همچنین دکتر آذر آقا محمدی متخصص محترم طب سنتی و مکمل وعضو محترم هیات علمی دانشگاه مازندران نمودند. این کتاب که به نحوی به عنوان یکی از مراجع پزشکی در حیطه طب ایرانی تلقی می گردد توسط انتشارات هرمان چاپ شده است .