انبار

 

نام و نام خانوادگي: آقاي بهنام شمس

 

سمت: مسئول انبار

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۳۷۸)

 

شرح وظايف مسئول :

۱-     صدور درخواست خرید کالای مورد نیاز واحد با هماهنگی مسئول ذیربط

۲-     تطبیق مشخصات کالای خریداری شده با درخواست خرید و فاکتور آن طبق نمونه اصلی

۳-     کنترل کالای از نظر کمی و کیفی و اسناد خرید کالای خریداری شده توسط کارپردازی

۴-     طبقه بندی و مرتب نمودن کالا در محلهای مشخص

۵-     صدور قبض انبار برای اموال خریداری شده پس از تحویل آنها به انبار

۶-     صدور قبض انبار برای اموال تحویلی از انبار به بخش های مختلف واحد ذیربط

۷-     ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و دفاتر و نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و امضا کلیه اسناد مربوطه

۸-     رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار (انبار گردانی) در فواصل معین و مطلع نمودن امور تدارکات و کارپردازی جهت تجدید سفراش خرید کالاهای مورد نیاز واحد

۹-     نظارت و کنترل بر کالاهای خریداری شده و موجود در انبار از نظر حفظ کیفیت و جلوگیری از فاسد شدن آنها

۱۰-  اعلام وصول برای اجناس خریداری شده یا دریافتی از دیگر واحدهای دانشگاه

۱۱-  تهیه و تکمیل و ارسال فرم انبار گردانی در پایان هر سال به مراجع ذیربط

۱۲-  حفظ ونگهداری کالاهای موجود در انبار با رعایت نکات حفاظتی و ایمنی

۱۳-  ارائه طریق و راهنمایی به  کارکنان تحت سرپرستی جهت بهبود کیفیت عملکرد کارکنان

۱۴-  انجام مشورت با مسئول مافوق حهت انجام بهینه امور و ارائه گزارش لازم بصورت دوره ای از وضعیت انبار به مسئولین ذیربط

۱۵-  شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معمولات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج  آنها در انجام وظایف محوله

۱۶-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات