انجام اصلاحات ساختمانی

طی این اصلاحات ساختمانی ، دیوار بین فضای تریاژو فضای جنب آن به منظور افزایش فضای فیزیکی قسمت تریاژ اورژانس برداشته شد.