انجام طرح غربالگری

لذا در این خصوص واحد آموزش به بیمار این مرکز در راستای ایفای رسالت مهم خود در امر آموزش همگانی در حوزه ارتقاء سلامت ، اقدام به اجرای طرح غربالگری "سرطان برست " به صورت رایگان ویژه پرسنل محترم "خانم"  مرکز می نماید. همکاران محترم به منظور بهره مندی از این طرح می توانند از تاریخ ۹۹/۷/۲۲ به مدت یک ماه به درمانگاه مامایی مراجعه نمایند