اهداء عضو

رضایت قانونی لازم از خانواده بمیار مذکور اخذ و خوشبختانه با اقدام سریع، بیمار به مرکز آیت الله کاشانی جهت انجام عمل جراحی ویژه اهداء عضو منتقل شد . بیمار مذکور مردی ۴۷ ساله بستری در بخش ICU  تنفس این مرکز بوده است