بازدیدخیر نیک اندیش سرکار حاجیه خانم کلباسی

در این بازدید که با حضور ریاست محترم مرکز، جناب آقای دکتر مللی و مدیر محترم پرستاری( سرکار خانم مستوفی ) انجام شد. در بخش تازه تاسیس و دستگاه خریداری شده سی تی اسکن مرکز و همچنین بخش های داخلی و آزمایشگاه حاضر شده و از نزدیک  مشکلات و کمبودهای آن را بررسی نمودند . همچنین سرکار حاجیه خانم کلباسی نسبت به کمک در حوزه های درمانی به این مرکز با توجه به حجم زیاد مراجعه کنندگان که اغلب از قشر آسیب پذیر جامعه هستند ، قول مساعد دادند.