بازدید جناب آقای دکتر لاریجانی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از مرکز آموزشی درمانی امین

در تاریخ ۴ مهرماه جناب آقای دکتر لاریجانی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،ریاست محترم دانشگاه وهیات همراه ضمن یررسی فرآیندهای آموزشی مرکز از بخش های مختلف و طرح های توسعه بازدید به عمل آوردند.