بازدید سرکار خانم دکتر چنگیز از مرکز آموزشی درمانی امین

بازدید سرکار خانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه به همراه سرکار خانم دکتر آرمان و دکتر کاراحمدی از اعضای محترم هیات علمی روانپزشکی جهت پیگیری ساخت بخش روانپزشکی کودک و نوجوان در تاریخ ۱۰ مهرماه از مرکز آموزشی درمانی امین