بخش اورژانس

 

نام و نام خانوادگي رئيس بخش:آقاي دكتر فرهاد شیرانی

 

تحصيلات: طب اورژانس

 

پست الكترونيك:  
 

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: خانم سارا آقابابایی

 

تحصيلات: كارشناس پرستاري

 

تلفن محل كار :۳۱۱۲۲۰۲۰

 

 

اطلاعات بخش

 

تعداد اتاق ها: ۳ اتاق ۶ وارد

 

تعداد تخت فعال: ۲۷تخت

 

ميانگين اشغال تخت: (درصد۱۰۰%)