بخش جراحي زنان

 

نام و نام خانوادگي رئيس بخش: سرکار خانم دکتر صفایی

 

تحصيلات: متخصص جراحي عمومي و عضو محترم هیات علمی

 

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: خانم فرشته قادری

 

تحصيلات: كارشناس پرستاري

 

تلفن محل كار :   ۳۱۱۲۲۲۸۸

 

مسير دستيابي : درب اصلي بخش . طبقه دوم . بخش جراحي زنان

 

 

اطلاعات بخش:

 

 

تعداد اتاق ها: ۱۹ اتاق

 

تعداد تخت فعال: ۳۰ تخت

 

ميانگين اشغال تخت: (درصد) ۱۰۰%

 

 

فعاليت انجام شده در اين بخش:

۱-      آماده سازي بيماران جهت انجام اعمال جراحي ENT، زنان ، مامايي، جراحي عمومي، جراحي مغزو اعصاب،ارتوپدي، ارواوژي و انتقال بيماران به اتاق عمل 

۲-      تحويل بيماران از اتاق عمل و ارائه خدمات پرستاري پس ار جراجي 

۳-      آموزش شيردهي به مادران پس از عمل سزارين 

۴-      آموزش مراقبت هاي جراحي پس از ترخيص بيماران از بخش

۵-     آموزش اقدامات لازم در زمان بستري