بخش داخلي مردان

 

نام و نام خانوادگي رئيس بخش: آقای دکتر مهدی صادقی

 

تحصيلات: متخصص جراحی عمومی و عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی

 

 

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: سرکار خانم مرجان فلسفین

 

تحصيلات:كارشناس پرستاری

 

تلفن محل كار :۳۱۱۲۲۳۵۹

مسير دستيابي :زیرزمین -انتهای آزمایشگاه

 

 

اطلاعات بخش:

 

تعداد اتاق ها:۱۶ اتاق

 

تعداد تخت فعال: ۳۱ تخت

 

ميانگين اشغال تخت: (درصد) ۷۵%