بخش داخلي مردان

 

نام و نام خانوادگي رئيس بخش: خانم دکتر زهره شماعی

 

تحصيلات: متخصص داخلي

 

 

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: خانم زهرا صادقی

 

تحصيلات:كارشناس ارشد مراقبت های ویژه پرستاری

 

تلفن محل كار :۵۵- ۴۴۵۵۰۵۱  (داخلي ۳۲۵)

 

مسير دستيابي :زیرزمین -انتهای آزمایشگاه

 

 

اطلاعات بخش:

 

تعداد اتاق ها: ۳ اتاق

 

تعداد تخت فعال: ۸ تخت

 

ميانگين اشغال تخت: (درصد) ۱۰۰%