بخش زايشگاه(ليبر)

 

نام و نام خانوادگي رئيس بخش: خانم دكتر اعظم ظفر بخش

 

تحصيلات: متخصص زنان و زايمانو عضو محترم هیات علمی

 

نام و نام خانوادگي سر پرست بخش: خانم شهره تاشي

 

تحصيلات: كارشناس ارشد مامايي

 

تلفن محل كار : ۳۱۱۲۲۳۱۷

 

پست الكترونيك: tashimeister@gmail.com

 

مسير دستيابي : درب اصلي بخش اورژانس. طبقه همكف