بخش منتخب

 

نام و نام خانوادگي رئيس بخش: خانم دکتر مرضیه وانونی

 

تحصيلات: متخصص  زنان و زایمان

 

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: خانم شهره تاشی

 

تحصيلات: كارشناس ارشد مامایی

 

تلفن محل كار : ۵۵- ۴۴۵۵۰۵۱  (داخلي ۲۰۴)

 

مسير دستيابي : ساختمان اداري - طبقه زيرزمين

 

 

اطلاعات بخش:

 

تعداد اتاق ها: ۱۰ اتاق

 

تعداد تخت فعال: ۱۶ تخت