بخش هاي باليني

 

 - بخش اورژانس

 

- اتاق عمل

 

- بخش قلب و CCU

 

- بخش داخلي مردان

 

- بخش جراحي مردان

 

- بخش داخلی 

 

- بخش مامایی

 

- بخش NICU

 

- بخش زايشگاه(ليبر)

 

- بخش همودياليز

 

- بخش نوزادان

 

- بخش اطفال

 

- بخش ICU مرکزی

 

-بخش منتخب

 

-بخش جراحی زنان

 

-بخش دی کلینیک