بخش همودياليز

نام و نام خانوادگي رئيس بخش: خانم دكتر نوشین کیوانداریان

 

تحصيلات: فوق تخصص نفرولوژی(کلیه)

 

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: خانم زهرا ماهرانی

 

تحصيلات: كارشناس پرستاري

تلفن محل كار :   ۳۱۲۲۰۴۰

 

  

 

اطلاعات بخش:

تعداد اتاق ها: ۳ اتاق

تعداد تخت فعال: ۱۷ تخت

ميانگين اشغال تخت: (درصد) ۹۵%

 

 

فعاليت انجام شده در اين بخش:

۱-      آزمايشات ماهانه ، سه ماهانه و ۶ ماهه و آنتي ژن ها توسط پرستاران

۲-      طبق جواب آزمايشات و بررسي هاي كامل بيمار همودياليز ميگردد

۳-      آموزش به بيماران از نظر تغذيه ، مراقبت هاي  ويژه و مشاوره روانپزشكي