بخش ICU مرکزی

نام و نام خانوادگي رئيس بخش:آقای دکتر حمید کاظمیان

 

تحصيلات: متخصص بیهوشی

 

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: خانم مرجان محمدی

 

تحصيلات: كارشناس پرستاري

 

تلفن محل كار :۳۱۱۲۲۱۷۰