برگزاری مراسم تکریم و معارفه

در این مراسم جناب آقای رضایت مسئول محترم امور مالی دانشگاه در خصوص شرح وظایف و چشم انداز مسئولین امور مالی مراکز درمانی ایراد صحبت فرمودند و جناب آقای دکتر مللی رایست محترم مرکز و همچنینن جناب آقای دکتر شماس مدیریت محنترم مرکز نیز در این خصوص مطالبی فرمودند