بهداشت

 

نام و نام خانوادگي:آقای محمد رضا جهانبازی

 

سمت: مسئول بهداشت محیط

  

تحصيلات: لیسانس

 

تلفن محل كار : ۳۱۱۲۲۰۱۰