تجهیزات پزشکی

 

نام و نام خانوادگي:  خانم نسیم حریری

 

سمت: مسئول تجهیزات پزشکی

 

تحصيلات: مهندسی تجهیزات پزشکی

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۴۰۳)

 

پست الكترونيك: