تجهیز مرکز به دومین دستگاه اکسیژن ساز

در این فرآیند، با عبور هوای فشرده از گرانولهای زئولیت مصنوعی که به ان غربال مولکولی گفته می شود، نیتروژن هوا در هنگام عبور از زئولیت  اکسیژن آزاد می نماید که درنهایت به تولید اکسیژن می انجامد. با ورود این دستگاه به مدار انشاالله بخش عمده ای از نیاز مرکز به اکسیژن مرتفع خواهد شد. این اقدام موثر گام دیگری در جهت توسعه زیرساختی مرکز امین به عنوان قطب درمانی شمال شهر به شمار می رود.