بهبود و کیفیت

 

نام و نام خانوادگی: شهره تاشی

 

  • سمت: مسئول واحد بهبود کیفیت

 

تلفن: ۳۱۱۲۲۰۲۰داخلی ۲۰۲۲-۲۰۰۷

تحصیلات: فوق لیسانس مامایی  و آموزش پزشکی