تقدیر و تشکر از تعداد ۱۱نفر از پرسنل اورژانس

در جریان انجام عملیات موفق احیاء بیمار در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ با پیشنهاد مدیر محترم پرستاری از تعداد ۱۱ نفر از پرسنل موثر در این اقدام تقدیر و تشکر بعمل آمد

فایل پیوست: