تقدیر و تشکر کادر پرستاری از ریاست و مدیریت مرکز به مناسبت روز پزشک

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های پزشکان محترم  مرکز به ویژه زحمات ریاست و مدیریت محترم مرکز جناب آقای دکتر مللی و جنای آقای دک تر شماس اصفهانی ، و نیز جناب آقای دکتر طالب زاده معاون محترم درمان مرکز ، نمایندگان محترم مجموعه به ویژه مدیر گرامی پرستاری سرکار خانم مستوفی  و نیز برخی از سوپروایزرها و سرپرستاران به ایراد سخن پرداختند