جلسه شوراي حاكميت (اداري) مركز

در اين جلسه رييس امور مالي گزارشي از وضعيت مالي مركز ارائه نمودو در رابطه با بدهي ها و تعهدات مركز و ميزان مطالبات از طرف هاي قرارداد و نيز مطالبات پرسنلي توضيحاتي داد. ايشان از رياست محترم مركز درخواست نمود تدبيري بيانديشد كه از طرف دانشگاه و طرف هاي قرارداداعتباراتي در اختيار مركز قرار گيرد و نسبت به پرداخت مطالبات كاركنان به خصوص حق بهره وري پرستاران و اضافه كار كاركنان و ساير بدهي ها اقدام شود. در اين جلسه آقاي دكتر طلايي رياست محترم مركز ضمن تشكر از معاونين و مسوولين مالي و اداري ،قول پيگيري امور مربوطه را دادند. ايشان از مساعدت آقاي دكتر جانقربان در تامين بخشي ازهزينه هاي بزرگداشت روز پرستار تشكر نمودند و مقرر گرديد از خدمات نامبرده در اين مركز تقدير كتبي شود.ضمن تبريك روز پرستار اين مركز از خدمات كليه پزشكان و پرستاران تقدير مي نمايد.