جلسه مدیریت کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت دیابت و پرفشاری خون مرکز امین

در این جلسه، مدیر گروه پرستاری سلامت جامعه، مسئول بیماریهای غیرواگیر معاونت درمان، پرستار  دیابت کلینیک، سوپروایزر آموزش بیمار و سوپروایزرآموزشی مرکز آموزشی درمانی امین، بمنظور معارفه و آشنایی با اهداف و برنامه های بخش پیشگیری کلینیک دیابت حضور داشتند. توانمندسازی همکاران و دانشجویان در برنامه های آموزش و ارتقاء سلامت، توسعه ظرفیتهای پرستاری در پیگیری پس از ترخیص بیماران مبتلا به دیابت و پرفشاری خون و ارایه آموزش و مشاوره و ارجاع بین بخشی حوزه های  بهداشت و درمان جهت  تکمیل حلقه مفقوده بین بهداشت و درمان از اعم اهداف برنامه در  کلینیک مذکور است که در راستای این اهداف تاکنون، تعامل چندجانبه و جلسات متعددی با حضورمسئولان و کارشناسان مربوطه ازدانشکده، مرکزامین، معاونت های بهداشت و درمان و مدیریت پرستاری دانشگاه برگزار شده است.

 در این جلسه  برنامه های مشترک دانشکده با واحدهای آموزش بیمار و کلینیک دیابت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به دنبال معرفی وظایف مشترک هیات علمی در توانمندسازی همکاران و دانشجویان، لزوم بسترسازی و مشارکت پرستاران در سطوح پیشگیری،ارتقاء  خدمات جامعه نگر و استقرار سامانه سیب برای تسهیل شناسایی جمعیت تحت پوشش و ارجاعات دوجانبه تبیین شد، و لزوم همفکری، مشارکت و حمایت ذینفعان از واحدهای غیرواگیر معاونتهای بهداشت و درمان با تعامل نزدیکتر از طریق کلینیک پیشگیری و تشخیص زودهنگام مرکز امین توسط دکتر خراسانی مورد تاکید قرار گرفت، تا بطور همزمان علاوه بر کاهش گسست بین آموزش و بالین درآموزش پرستاری سلامت جامعه، اقدام به برنامه ریزی مشترک بین حوزه های آموزش، بهداشت و درمان شود و بسترسازی، توسعه مشارکتها و بهبود کیفیت آموزش پرستاری سلامت جامعه و خدمات جامعه نگر پرستاران بالین با برنامه های هماهنگ در حوزه های مختلف هدایت شود.