حراست

 

نام و نام خانوادگي:مهدی فرجی 

 

 سمت:مسئول حراست

 

تحصیلات:کارشناس پرستاری

 

 تلفن محل كار : ۸ - ۴۴۵۵۰۵۱(۴۲۱)

 

 

شرح وظايف مسئول :