حضور ریاست محترم دانشگاه به همراه هیات رئیسه گرامی در این مرکز

در این جلسه که پیرامون مباحث مربوط به روند آموزشی شدن این مرکز و بسترسازی لازم به منظور اسقرار گروه های آموزشی مختلف در این مرکز  برگزار شد . ضمن بررسی راهکارها و الزامات موجود با توجه به آمارهای مربوطه مبنی بر تعداد ویزیت و مراجعین به مرکز، تدابیر لازم جهت حضور گروهای آموشی  بیشتردر آینده نزدیک در این بیمارستان اتخاذ گردید.