خدمات عمومی

 

نام و نام خانوادگي: 

سید ابوالفضل موسوی

سمت:مسئول خدمات عمومی

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۳۸۷)