خدمات عمومی

 

نام و نام خانوادگي: 

طاهره سیوشی

سمت:مسئول خدمات عمومی

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۸۵۴)