درمانگاه

نام و نام خانوادگي: خانم  شاه زمانی

 

 سمت:مسئول درمانگاه

 

 تحصيلات: كارشناس پرستاري

 

 پست الکترونیک :  

 

 تلفن محل كار: (۳۳۳)  ۳۴۴۵۵۰۵۱

 

 

شرح وظايف مسئول :

۱-       برنامه ريزي  و نظارت جهت حضور پزشكان در درمانگاه

۲-       نظارت بر روش نوبت دهي

۳-       نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع

۴-       نظارت بر رعايت اصول كنترل عفونت و بهداشت

۵-       نظارت بر عملكرد EMG, EEG, EKG   به صورت روزانه