در خصوص عملکرد بخش زایشگاه مرکز - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

-- بخش زایشگاه، اورژانس و درمانگاه مامایی آن است که به عنوان تنها مرکز منتخب در پذیرش مادران باردار و نوزادان مبتلا به کرونا در سطح استان اصفهان بشمار می رود در این راستا آمار بلای مراجعین از اسفند ماه سال گذشته تا کنون به این بشخ بیانگر مدیریت صحیح درون و برون بخشی مبتنی بر نگرش علمی است که شامل حضور متخصصین و اساتید محترم هایت علمی ف برگزاری جلسات مختلف جهت تعیین تکلیفمادران باردار پرخط توسط تیم ویژه متشکل از ریاست مرکز و تعدادی از متخصصین از رشته های عفونی، داخلی و ریه ، دارا بودن زیر ساخت قوی از جمله وجود بخش خهای پشتیبان ومانند بخش NICU و چندین بخش مراقبت ویژه ( تنفسی و غیره ) و وجود کادر متبحر و و با تجربه از جمله انتخاب یک نفرمامای نمونه کشوری و سه نفر مامای نمونه استانی از این بخش در سال ۱۳۹۹که قطعا دستیابی به این موفقیت ره آورد و تجلی تلاش و زحمات خالصانه این بزرگواران در جبهه سلامت کشور عزیزمان می باشد .