روز دوستدار سالمند و قلب سالم

به مناسبت روز جهانی دوستدار سالمند و قلب سالم تعدادی پرستاران محترم مرکز ،فشارخون ،دیابت و آموزش های تغذیه را به افراد سالمند ارائه دادند.