سوپروايزر آموزشي

 

 

نام و نام خانوادگي: خانم سیمین صفیری

 

سمت: سوپروایزر آموزشی

 

تحصيلات: كارشناس پرستاري

 

تلفن محل كار : ۳۱۱۲۲۰۰۶

 

شرح وظايف مسئول :

۱-      تعیین اهداف آموزشی

۲-      تعیین نیازهای آموزسی

۳-      اولویت بندی نیازهای آموزشی

۴-      تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

۵-      اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها

۶-      تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی ، خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

۷-      تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

۸-      هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

۹-      پیشنهاد تهیه کتاب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

۱۰-   تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

۱۱-   هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل  و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

۱۲-   پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

۱۳-   همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحد ها جهت نیاز سنجی آموزشی

۱۴-   همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش

۱۵-   همکاری و هماهنگی  با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقا سطح آموزش

۱۶-   ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید

۱۷-   هدایت و آموزش کارکنان در راستای حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی و ارزیابی عملکرد کارکنان

۱۸-   هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

۱۹-   ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

۲۰-   کنترل و نظارت برآموزشهای انجام شده در واحد های ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

۲۱-   کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحد ها

۲۲- ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده