كارگزيني

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي: آقاي ایرج دهقانپور

 

سمت: مسئول کارگزینی

  

تحصيلات: ليسانس

 

تلفن محل كار : ۳۱۱۲۲۰۰۹ 

 

 پرسنل تحت پوشش : 

 خانم گرامی/ كارگزين 

خانم نجف پور/ مرخصی وحضور و غياب

آقای محمد کریمی / کارگزین

 

شرح وظايف مسئول :  

-   نظارت بر تهیه و تنظیم نامه ها، مکاتبات داخلی و خارجی و پاراف آنها 

-   نظارت بر صدور احکام حقوق و مزایا ،بازنشستگی و ... 

-   نظارت بر مرخصی ها و حضور و غیاب کارکنان 

-   صدورکليه احکام پرسنل غيرعلمی ( رسمی ، پيمانی وقراردادی )

-   نظارت بر تکمیل فرم های ارزشیابی کارکنان 

-   انجام امور مربوط به تمديد قرارداد کارکنان پيمانی

-   انجام امورارزشيابی کارکنان 

-   تهيه وتنظيم پيش نويس خلاصه پرونده استخدامی کارکنان 

-   تعيين مدت خدمت کارمندان برای برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه 

-   تهيه وتنظيم پيش نويس خلاصه پرونده استخدامی کارکنان

-  انجام ديگرکارهای مربوطه برابردستورمقام مافوق

 

فرایند جذب و استخدام