كنترل عفونت

                                                                               

 

 

نام و نام خانوادگی:ملیحه ال ناصری

 

سمت:کارشناس کنترل عفونت

 

تحصيلات:کارشناس پرستاری

 

تلفن محل كار: ۳۱۱۲۲۰۵۱(۰۳۱)

 

پست الكترونيك:

 

 

شرح وظايف مسئول :

۱-شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

۲-بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالهات جدید در  انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

۳-همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

۴- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروه ها برگزار میشود.

۵-تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد ثبت.

۶-ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمبته کنترل عفونت بیمارستان.

۷- نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونتهای بیمارستانی و پی‌گیری اثر بخشی آموزشی

۸-بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستان برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علایم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مذبور

۹- تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت.

۱۰- نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحد های بیمارستانی و گزارش نتایج یه کمیته مزبور

۱۱-نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

۱۲-همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

۱۳-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی.

 

بسته های آموزشی کنترل عفونت:

دستورالعمل کورونا ویروس نسخه تیر ۹۳

دستورالعمل کورونا ویروس نسخه خرداد۹۳

فرم گزارش سريع موارد محتمل کورونا ویروس

فرم پیگیری اطرفیان بیمار مبتلا به کورونا ویروس

لیست خطی بیماران مشکوک به کورنا ویروس