مدارک پزشکی

 

نام و نام خانوادگي: خانم سرور امینی

 

 سمت: مسئول واحد مدارک پزشکی

 

 تحصيلات: کارشناسی مدارک پزشکی

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۴۰۹)