مديريت خدمات پرستاري

 

نام و نام خانوادگي: خانم مستوره مستوفی

 

سمت: مدير خدمات پرستاري

 

تحصيلات: كارشناس پرستاري

 

تلفن محل كار : ۳۱۱۲۲۰۰۵

 

پست الكترونيك: 

 

شرح وظايف مسئول :

۱- برنامه ريزي و تدوين پروتكل ها در زمينه ارتقاء كيفي و بهبودمستمر فعاليتهاي ارائه خدمات به بيماران

۲- شركت فعال در نهادهاي سياستگذاري ديگر كميته هاي درون سازماني

۳- تعیين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر (برنامه بهبود)

۴- تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش ها بر اساس استانداردهاي علمي و توانمندي پرسنل

۵- ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزيهاي بهداشت و كنترل غفونت- آموزشي و درماني