معاون آموزشي

 

نام و نام خانوادگي: دکتر محمد علی پورمیرزایی

 

سمت: معاون آموزشی

 

تحصيلات: متخصص اطفال

 

تلفن محل كار : ۳۱۱۲۲۰۱۴

 

پست الكترونيك: