منشور حقوق بیمار

-  دريافت مطلوب خدمات

-  دريافت اطلاعات به نحو مطلوب و به ميزان كافي ( تشخيص ، درمان ، پيش آگهي )

-  انتخاب و تصميم گيري آزادانه و آگاهانه مبتني بر دريافت اطلاعات كافي و جامع

-  دريافت خدمات مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل محرمانگي  و رازداري

-  دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات