هفته جهانی دیابت

به مناسبت هفته دیابت و با توجه به شعار هفته جهانی دیابت ( مراقبت دیابت امروز بیشتر از همیشه ) مرکز آموزشی درمانی امین برگزار کرد:
 روز شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۲  (دیابت و پیشگیری) : آموزش انفرادی و گروهی برای مراجعین و تهیه کلیپ آموزشی پیشگیری 
روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ( دیابت و دسترسی بهینه به درمان و مراقبت)برگزاری کلاس آموزشی برای بیماران و همراهان بخش های بستری مرکز، تهیه پمفلت و پوستر برگزاری نمایشگاه و ارائه پمفلت و کتابچه به مراجعین
روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ( دیابت و آموزش) :برگزاری کلاس آموزشی برای مراجعین به درمانگاه امین 
روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ( دیابت و انسولین و داروهای  خوراکی ): مصاحبه با آقای دکتر نادر طاهری فوق تخصص غدد، ارائه کتابچه آموزش داروها به بیماران دیابتی ،برگزاری کلاس آموزشی برای پرسنل در خصوص داروهای دیابت و انسولین 
روز چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۸/۲۶( دیابت و خودمراقبتی و خودپایشی):تماس با بیماران دیابتی بستری در مرکز و ارائه آموزش تلفنی و انجام پیگیری،  برگزاری نمایشگاه و ارائه پمفلت و کتابچه به مراجعین،تهیه کلیپ خود مراقبتی
روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ( دیابت و کرونا  )  مصاحبه باخانم دکتر پورعجم متخصص داخلی و تهیه پمفلت درخصوص دیابت و کرونا و قارچ سیاه و ارائه به بیماران دیابتی مبتلا به کووید 
روز جمعه ۱۴۰۰/۰۸/۲۷(دیابت و تغدیه سالم و فعالیت بدنی ) : برگزاری مشاوره رایگان تغذیه برای بیماران دیابتی بستری و همراهان بیماران