واحد دبیرخانه

نام و نام خانوادگي: خانم الهه شايسته

 

سمت: مسئول دبير خانه

 

تحصيلات: ليسانس علوم اجتماعي

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۳۷۹)

 

 

  

شرح وظايف مسئول :

-  نظارت و رسیدگی به امر تحویل و ثبت و توزیع كلیه نامه‌های وارده، انواع قراردادها، احكام كاركنان رسمي و پيماني و ارسال آن به واحدهای مربوطه

- تفكيك و توزيع نامه ها

- گرفتن فاكس و فاكس نامه ها

- تايپ نامه ها و يادداشتهاي اداري از روي پيش نويسهاي خطي

- تايپ بخشنامه ها و يادداشتها

- تايپ احكام پرسنلي

- حفظ و نگهداری برخی از نامه‌های محرمانه و سوابقی كه طبق دستور مافوق ارجاع می گردد

- تقسیم كار بین كارمندان مادون و ماشین نویسها و راهنمائی آنان.

- نظارت و رسیدگی به امر كلیه نامه‌های صادره وارسال آن به واحدهای ذیربط

- پاسخگوئی به ارباب رجوع و راهنمائی آنان

- ارائه روشهای مفید و موثر به منظور بهبود روش كار دبیرخانه

- نظارت در ارجاع و ارسال سوابق مورد نیاز مسئولین واحدها

- انجام سایر اموریكه در حدود وظایف از طرف مافوق ارسال می‌گردد

ذكر اين نكته ضروري است كه در دبيرخانه علاوه بر نامه ها، نشريات، اسناد، دعوتنامه ها و مدارك زير نيز ثبت و شماره مي شوند