واحد درآمد

 

نام و نام خانوادگي: نسرین زارعین

 

سمت: مسئول حسابداري درآمد

 

تحصيلات:فوق لیسانس

 

تلفن محل كار : ۳۱۱۲۲۰۷۳

 

پست الكترونيك: