واحد درآمد

 

نام و نام خانوادگي: خانم حقیقی

 

سمت: مسئول حسابداري درآمد

 

تحصيلات:لیسانس

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۴۱۰)

 

پست الكترونيك: